• طول عمر لبخند با دندانپزشکی
  • دندانپزشکی کودکان 
  • فلورایدتراپی1

پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در بین کودکان می باشد که (باکتری استرپتوکوک موتاس) علل اصلی این پوسیدگی می باشد. پوسیدگی دندان چگونه آغاز می گرددبیش از 80 درصد پوسیدگی ها در 25 درصد از...
پوسیدگی دندان ها زمانی رخ می دهد که باکتری های مولد پوسیدگی مینای دندان را از بین می برند. فلوراید یک عامل شناخته شده در برابر پوسیدگی دندان ها هم برای کودکان و هم برای نوجوانان می باشد و مصرف موضعی آن...
همه انسان ها در سنین کودکی عادتهای رفتاری نامناسبی دارند که وقتی به مرور خاطرات این دوران می نشینند، این عادتها یکی یکی از جلوی ذهن آنها گذر می کند. اما براستی عادتهای رفتاری نامناسب می تواند موجب...